OM ECOSTREAMS FOR LIFE

Bild 5.jpg

I EU-projektet Ecostreams for LIFE ska flottledsrensade vattendrag i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten återställas till ett mer ursprungligt skick.

 

Ecostreams for LIFE är det största vattenvårdsprojektet i sitt slag någonsin med en budget på 179 miljoner kronor.  Återställningsarbetet kommer genomföras under perioden 2021–2026  i Öreälven i Västerbotten, Ammerån, Åreälven och Rörströmsälven i Jämtland samt Moälven och Hemlingsån i Västernorrland.

Vattendragen kommer under projektets gång att återställas till en mer naturlig livsmiljö för arter som exempelvis flodpärlmussla, lax och utter. Arbetet finansieras av EU:s LIFE-fond.

SÅ GÅR DET TILL

 

Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

 

För mer info gällande hur vi restaurerar i projektet, klicka på länken nedan:

Restaureringsbroschyr

Foto_Ecostreams_ansökan 1000px.jpg
244_fore1.jpg

VÄGTRUMMOR

 

Möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen är viktigt för att gynna och bibehålla den biologiska mångfalden. Felaktigt placerade vägtrummor kan utgöra vandringshinder i ett vattendrag. Det finns flera olika faktorer som leder till att vandringshinder skapas på grund av vägtrummor. Några av dessa faktorer kan vara:

  • Höga vattenhastigheter

  • Långa trummor utan viloplatser

  • För litet vattendjup

  • Fritt fall på vägtrummornas utloppssida

  • Broar eller vägtrummor utan naturliga stränder medför att landlevande djur som är beroende av vattendragen kan tvingas passera över vägen eller väljer att avvika från vattendraget.

 

Vandringshindret kan åtgärdas genom att bland annat byta vägtrumman till en valvbåge, öka trummans dimension eller ändra nivå och läge på befintlig trumma. Inom detta projekt planeras 199 vägtrummor att åtgärdas.

DAMMAR

 

Dammar utgör ett stort hinder för fiskar, utter och andra vattenlevande organismer att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen. I norra Sverige finns ett stort antal flottledsdammar och liknande vattendämmande konstruktioner. Majoriteten av dessa är ej längre i bruk men har idag har en vandringshindrande effekt i vattendragen.

 

I detta projekt kommer ett antal av dessa vandringshinder att åtgärdas för att vattenlevande organismer ska kunna röra sig fritt i vattendragen och för att återskapa en naturlig miljö.

Dam2 before action 100px.jpg