top of page

VATTENDRAG

flygbild 1000px.jpg

JÄMTLAND

I Jämtland ska tre älvar med biflöden åtgärdas: Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven. Länsstyrelsen Jämtland ska tillsammans med partners i projektet åtgärda sträckor i älvarna som har påverkats av flottningsepoken, bland annat genom att ge vattendragen en mer heterogen form, lägga ut lekgrus för fisk, åtgärda vandringshinder, återintroducera flodpärlmusslan och återskapa habitat för mikroskapania.

 

Tillsammans med lokala fiskevårdsområden kommer även förvaltningsplaner för ett hållbart fiske att arbetas fram. Demonstrationsområden kommer att skaps utmed projektområden. Under åren kommer projektet även att anordna ett flertal träffar och möten i området för intresserade samt att genomföra aktivitet för skolbarn i naturen.

Ruskträskbäcken före.JPG

VÄSTERBOTTEN

Restaureringsåtgärder kommer genomföras i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms i Västerbotten. Ambitionen från Länsstyrelsen i Västerbotten är att återställa alla flottledspåverkade vattendragssträckor i Öreälvens vattensystem inom Nordmalings, Bjurholms och delar av Lycksele kommun under perioden 2021–2026.

Målsättningen med åtgärderna är att återställa vattendraget till en mer naturlig vattenmiljö med strukturer och funktioner som förekommer i ej flottledsrensade vattendrag. Rent konkret innebär detta att återskapa en mer komplex och variationsrik bottenmiljö, samt skapa strukturer som grundområden, djuphålor, uddar och flikiga och flacka strandkanter med hjälp av grävmaskiner. Exempel på hur detta skapas är bland annat genom att gräva i- samt återföra block, sten och träd till vattendragen för att på så vis återskapa livsmiljöer.

VÄSTERNORRLAND

I Västernorrlands län ska åtgärder genomföras i Hemlingsån och Moälvens avrinningsområde i Örnsköldsviks kommun. Totalt ska nio mil vattendrag restaureras och 21 vägtrummor och sju dammar ska åtgärdas så de inte längre är ett vandringshinder. I Västernorrlands län är det Länsstyrelsen Västernorrland, Holmen skog och Trafikverket som ska byta trummor. Övrigt arbete med återställning och damåtgärder utför Länsstyrelsen. I Hemlingsån ska Länsstyrelsen återställa två våtmarker.

 

Länsstyrelsen, tillsammans med Sportfiskarna, Karlstads Universitet och Tekniska Universitetet i Munchen ska arbeta för att förstärka och återintroducera flodpärlmussla i området. Ett annat viktigt arbete inom projektet är att ta fram fiskförvaltningsplaner. I detta arbete är de lokala fiskevårdsområdena en viktig samverkanspart.

 

Förutom detta ska vi försöka återskapa habitat för mikroskapania, arbeta för att skydda flodkräftan och skapa ett demonstrationsområde i Norra Anundsjöån för besök av allmänheten. Under åren kommer vi även ha ett flertal träffar och möten i området för intresserade.

N Gafseledammen 1000px.jpg
bottom of page