hero utkast.jpg
logotyp_liggande_ecostreams2_Rityta 1.pn

ETT NATURVÅRDSPROJEKT SOM ÅTERSTÄLLER VATTENDRAG I VÄSTERBOTTENS-, VÄSTERNORRLANDS- OCH JÄMTLANDS LÄN

life.png
natura2000_vitkant.tif

ÅTERSTÄLLA VATTENDRAG

140 kilometer vattendragssträcka och minst 470 lekbottnar kommer att återställas i projektet. Under restaureringsarbetet kommer grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor att användas för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. I arbetet används även verktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand.

ÅTERSTÄLLA VÅTMARKER

Eftersom vattendrag och omgivande marker är sammankopplade kommer projektet arbeta för en förbättrad status av angränsande våtmarker, totalt 85 hektar. Vid återställning av våtmarker så pluggas skogsdiken igen för att minska tillförsel av slam, tungmetaller och näringsläckage till mottagande vattendrag. Detta ger indirekt bättre förutsättningar för fiskrom, flodpärlmussla och vattenlevande insekter.

ÅTGÄRDA VANDRINGSHINDER

Möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen är viktigt för att gynna och bibehålla den biologiska mångfalden. Felaktigt placerade vägtrummor och gamla flottledsdammar kan utgöra vandringshinder i ett vattendrag. 

 

I detta projekt kommer 221  vandringshinder att åtgärdas, vilket öppnar upp 845 kilometer vattendragssträcka.

20170614_130022.jpg

BAKGRUND

Under flottningsepoken rensades tusentals mil vattendrag i framför allt norra Sverige för att underlätta för timmertransporterna. Även om flottningen sen länge har upphört har de negativa ekologiska och biologiska effekterna på vattenmiljöerna bestått.

 

Det planerade åtgärdsarbetet i projektet Ecostreams for LIFE blir ännu ett steg på vägen för att höja den ekologiska statusen i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands vattendrag och för att uppnå de uppsatta miljömålen, däribland Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. Projektet är också en viktig pusselbit i arbetet med att bevara hotade arter som flodpärlmussla, lax, utter och levermossan mikroscapania.

PROJEKTETS PARTNERS

Projektpartners är
Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket, Holmen, Billerudkorsnäs, SCA, Sveaskog, Åre kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Sportfiskarna, Karlstads universitet och Technische Universität München.

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

KONTAKT

JÄMTLAND

Anna Rost

Projektledare

Telefon

010-22 53 220

 

E-post

anna.rost@lansstyrelsen.se

VÄSTERBOTTEN

Johanna Hägglund

Projektledare

 

Telefon

010-225 43 73

 

E-post

johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

VÄSTERNORRLAND

Madelen Rytterstam
Projektledare 

 

Telefon

0611-34 90 41

E-post

madelen.rytterstam@lansstyrelsen.se