top of page

Jämtland

Ammerån-, Rörströmsälven- och Åreälven med biflöden

Ammerån

Ammeråns vattensystem är Indalsälvens näst största tillföde och har sin upprinnelse i Hotagsfjällen. Älvens karaktär växlar mellan vildmarkspräglade forssträckor och öppna selområden med uppodling och bebyggelse. Den längsta forssträckan är Borgforsen.  Här ligger högsta kustlinjen 234 meter över havet. Tack vare de kalkhaltiga bergarterna i området har Ammeråns vatten ett högt pH och stor buffertkapacitet. Detta har gett upphov till ett mycket rikt växt- och djurliv både i själva vattendraget och i omgivningarna.

Åtgärder i Ammerån

C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C3 Restaurering av våtmark
C4 Återskapa habitat för skapaniaarter

C5 ​Åtgärda hindrande vägtrummor

C7 Förstärka flodpärlmusslebestånd

C8 Ta fram förvaltningsplaner med:

  • Solberg-vikens FVO

  • Nedre Ammeråns FVO och

  • Övre Ammeråns FVO

Bevarandeplan

Bevarandeplan Ammerån.png

Rörströmsälven

Älven omväxlar i forsar, strömmar och sel. Strömsträckorna är främst koncentrerade till avsnittet nedströms Sundsjön och till nedre delen av älven via Hocksjöforsarna. Näringsrikt vatten som översvämmar stränderna under våren och en stänkzon gör älvstranden gynnsam för växtligheten. Vid forsarna finns bland annat grusstränder med sin speciella vegetation av kung karls spira, kattfot, tätört mm och blockstränder med måror och kärrviol. Fiskbeståndet i strömmarna domineras av öring och harr. Grunden för Rörströmsälvens stora värde i dag är att den undantagits från vattenkraftutbyggnad. 

Åtgärder i
Rörströmsälven

C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C4 Återskapa habitat för skapaniaarter

C5 ​Åtgärda hindrande vägtrummor

C7 Förstärka flodpärlmusslebestånd

C8 Ta fram förvaltningsplan med Rörströmsälvens FVO

Bevarandeplan

Bevarandeplan Rörströms.png

Åreälven

Åreälven med biföden omfattar den del av Indalsälvens vattensystem som sträcker sig från källorna i fjällen vid norska gränsen till älvdalens kulturbygder och ned till sjön Liten vid Järpen. Höga naturvärden i och i anslutning till sjöar och vattendrag är ofta kopplade till naturlighet i flödesregimen och naturlighet i omgivningarna. I Åreälvens vattensystem, vilket i stort undantagits från vattenreglering och kraftverk, återfinns en naturlig flödesdynamik typisk för fjällfödda vattendrag. Låg vattenföring under vintern, stor vårflod i samband med snösmältningen, först i skogsregionen, sedan i fjällen. 

Åtgärder i Åreälven

C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C4 Återskapa habitat för skapaniaarter

C5 ​Åtgärda hindrande vägtrummor

C6 Åtgärda hindrande dammar

C7 Förstärka flodpärlmusslebestånd

C8 Ta fram förvaltningsplan tillsammans med Åre Fiskesamfällighet

Bevarandeplan

Bevarandeplan Åre.png
DJI_20231011130907_0175_D_edited.jpg
Rörströmsälven_edited.jpg

Just nu i Ammerån, Rörströmsälven och Åreälven

Vandringshinder

Under 2024 byts 23 hindrande  vägtrummor ut. En damm i Åreälven kommer att rivas under året.

Restaurering

Restaurering fortsätter i Ammerån, Staversån och Tannån från och med juni och framåt.  Vi väntar på tillstånd från mark-och miljödomstolen gällande restaurering i Rörströmsälven. 

Naturstig

Naturstigen kommer att tas fram vid Ammerån under året. 

bottom of page