top of page
20170614_130022.jpg

Den stora flottningsverksamheten

... ska vi vara stolta över. Under tiden då både bil- och järnvägar i princip saknades i inlandet lyckades man transportera enorma mängder timmer ut till industrierna vid kusten med hjälp av styrkan i våra livfulla vattendrag.

 Vi har alltså mycket att tacka skogsbruket för när det kommer till dagens välfärd och ekonomiska tillväxt. Men vi behöver också förstå baksidan av effekterna- vilka långvariga sår som flottningsepoken medförde i vår natur.

Vattendrag - opåverkat till påverkat [återskapat]_Rityta 1.png

Avstängd sidofåra

Innan flottledsrensning

Stenblock låg "huller om buller" och nedfallna träd var en vanlig syn. Dessa var bra gömställen för fisk och gav också ett väldigt varierat vattendrag i såväl djup- som breddledes. Svämplan är

de platta områden intill vattendrag som svämmas över regelbundet och som hjälper till att bromsa vattnets
fart vid höga flöden. Växtligheten på svämplanet
har en renande effekt på vattnet som flödar förbi.

Sidofåror som grenade sig från huvudfåran
var en trygg miljö att växa upp i för
vattenlevande arter. Skogen utmed
sidofårorna gav bra med skugga
och även näring i form av löv
och växtdelar som blev till
insektsmat.

Nedfallna träd

Svämplan

Stenvall

Efter flottledsrensning

Sidofårorna stängdes av från vattendraget genom att man helt enkelt täppte igen dem. Med hjälp av handkraft, hästar, vinschar och bandtraktorer lyckades man trycka undan i princip all block och sten till vattendragets kanter för om stenar låg i vattnet kunde timret fastna. Stenblocken som trycktes undan ur vattendraget bildade längsgående kullar, så kallade stenvallar. De utgör en gräns mellan vattnet och dess omgivning och leder till att den marken inte längre kan suga upp vatten vid höga flöden. Kilstensmurar byggdes av stenblock vars kantiga form som spräcktes fram ur hällar eller block med hjälp av kilar.

Kilstensmur

Sidofåra

För att underlätta timrets framfart på vattnet rätades vattendragen likt kanaler och rensades på block och sten. Stora stenblock sprängdes bort med dynamit och dammar anlades i de mindre vattendragen för att kunna släppa på vatten vid behov. Grus och sand spolades bort då avsaknaden av stenblock och kurvor i vattendraget resulterade i hög vattenhastighet.

Det blev därför svårt för många vattenlevande arter att leva, förflytta och reproducera sig i en miljö som strömmar alldeles för snabbt. Många djurarter i- och kring vatten har blivit hotade och behöver med vår hjälp få sina livsmiljöer återställda.

Dam2 before action 100px.jpg

Flottningsdammar

Dammar anlades i mindre vattendrag för att kunna ge extra "skjuts med vatten" till de större vattendragen när det behövdes. Dammarna placerades ofta vid ett sjöutlopp eller sel så att vattenmassor kunde lagras.

kulturammerån2_JohnMolin.jpg

Kilstensmurar

Kan vara värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. I ecostreams arbetar en antikvarie som inspekterar alla sträckor som ska återställas. Detta för att inte under återställningen skada värdefulla miljöer som berättar om vår historia. 

Upprensat_Material_Stenvall3_edited.png

Stenvallar

Stenvallar kan för ett otränat öga vara svåra att se. Eftersom en stor del av rensningen  skedde för ca 70 år sedan kan det stå fullvuxen skog på vallarna! 

bottom of page