top of page

Västerbotten

- Öreälven med utvalda biflöden

Om Öreälven

En naturlig flödesdynamik med stora och regelbundna säsongsmässiga variationer i vattenföringen präglar älven. Den upprätthåller naturliga fysiska processer såsom erosion, transport och sedimentation av material vilket gör att älvfårans djup, struktur och substrat samt strömhastighet är omväxlande. Transporten av fint material är utmärkande och kan vara hög, särskilt under kraftiga flöden, i det finsedimentrika området nerströms högsta kustlinjen. Högvatten på tillbakagång avsätter därför påtagliga mängder sand och finare material på stränderna som på så sätt vitaliseras.

Åtgärder

​C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C3 Restaurering av våtmark
C4 Återskapa habitat för scapaniaarter
C5 ​Åtgärda hindrande vägtrummor

C6 Åtgärda hindrande dammar
C7 Reintroducera flodpärlmussla
C8 Ta fram förvaltningsplan tillsammans med Öreälvens FVO

Bevarandeplan

Right now in Västerbotten and Öreälven

The drum change

In full swing right now, 16 drum changes will be made during February. We go out into the field at the beginning of week 8 to show more administrators at the County Administrative Board how a drum change is done.

Demonstration areas

The working group for demo areas has started to come up with ideas for what the areas should contain. A special theme will be assigned to each county and area. Västerbotten has a focus on salmon. (Västernorrland on river pearl mussel and Jämtland on cultural environmentislands.)

Recovery

Recruitment of supervisors is ongoing, application deadline 26/2. Training for supervisors is planned. The procurement is awarded to the contractors.

Ponds

4 dams are planned to be repaired within the Öreälven catchment area this year. We sit as experts at the Formas meeting on the demolition of small dams.

Just nu i Västerbotten
bottom of page