top of page

Västernorrland

Moälven och Hemlingsån med biflöden

Moälven

Om

Moälven är en rikt varierad skogsälv, med endast liten påverkan av vattenkraftutbyggnad, som slingrar sig fram mellan älvsjöar, sel, forsar och fall ut till mynningen i Örnsköldsvik. Moälven har en fast förekomst av utter i biflödena. Dessutom förekommer flodpärlmusslor på flera ställen i vattensystemet. De geovetenskapliga skyddsvärdena är framför allt koncentrerade till områdena kring Myckelgensjö och Seltjärn med israndsdeltan, långsträckta meanderlopp, korvsjöar, vallformade slamavlagringar och branta nipstränder.

Åtgärder i Moälven

C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C3 Restaurering av våtmark
C4 Återskapa habitat för skapaniaarter

C5 ​Åtgärda 21 hindrande vägtrummor
C6 Åtgärda 4 hindrande dammar
C7 Förstärkning av flodpärlmusslans bestånd

C8 Ta fram förvaltningsplan med alla FVO inom Moälven

Bevarandeplan

Bevarandeplan Moälven.png

Hemlingsån

Om

Hemlingsån är ett åsystem med höga naturvärden. Ån är en skogså som mynnar i Gideålven i Hemling. Hemlingsåns lopp är varierat med kortare forsar, omväxlande med selpartier och sjöar. Åsystemet är med svenska mått mätt relativt opåverkat av exploatering men har tidigare brukats som flottled och flottrensningar har genomförts på vissa partier. Omgivningarna runt ån domineras av skogsmark och myrmark, varav flera har höga naturkvaliteter. Under vintern ser man ofta spår av utter, och det är just för att skydda utterns livsmiljö som vattensystemet är skyddat. I Hemlingsån har några flodpärlmusslor åldersbestämts till cirka 150 år.

Åtgärder i Hemlingsån

C1 Restaurering av vattendrag
C2 Anläggning av lekbottnar
C3 Restaurering av våtmark
C4 Återskapa habitat för skapaniaarter

C5 ​Åtgärda 4 hindrande vägtrummor
C6 Åtgärda 3 hindrande dammar
C7 Förstärkning av flodpärlmusslans bestånd

Bevarandeplan

Bevarandeplan Hemlingsån.png
DJI_0047.JPG
Hemlingsån.jpg

Just nu i Västernorrland

The drum change

During the 2023 field season, at least one drum change is planned in Moälven.

Dialogue & consultation

Consultations regarding the Torrvattnet dam and the Gafsele dam are expected to take place in the spring/early summer of 2023.

Tillstånd

The consultation documents for the permit application regarding Torrvattnet's dam have been completed and sent to the County Administrative Board. When comments have been received, the updated document is sent out to those concerned in the area, authorities and organisations. We expect this to happen in February.

 

For questions about measures on and in connection with Torrvattnet's dam, please contactMark Jamiesonor
Fredrik Schaerström

bottom of page